KSD/K

  • Q = 35 m³/h
  • H = 340 m
  • P = 40 bar
  • T = 250 °C

Дальнейшая информация

KSEY/K

  • Q = 20 m³/h
  • H = 160 m
  • P = 16 bar
  • T =  120 °C

Дальнейшая информация

назад | наверх